VIETNAMESE
căn bậc 3
ENGLISH
cube root
NOUN
/kjub rut/
Trong toán học, căn bậc ba của một số x là một số a sao cho a³ = x.
Ví dụ
1.
Căn bậc hai của 64 là 8 và căn bậc ba của 64 là 4.
The square root of 64 is 8, and the cube root of 64 is 4.
2.
Giá trị nào sau đây là của căn bậc hai của căn bậc ba?
Which of the following is the value of the square root of the cube root?
Ghi chú
Có thể tìm được căn bậc ba (cube root) của một số bằng một phương pháp (method) rất đơn giản, đó là phương pháp thừa số nguyên tố (the prime factorization method).