VIETNAMESE

cách mạng tháng 8

ENGLISH

the August revolution

  

NOUN

/ði ˈɑgəst ˌrɛvəˈluʃən/

Cách mạng tháng 8 là cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra vào tháng Tám.

Ví dụ

1.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam gần đây.

The August Revolution of 1945 constituted the most important turning point in recent Vietnamese history.

2.

Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ vào tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta.

The success of the August Revolution was due to the patriotism, solidarity, and unyielding will of our people of all classes.

Ghi chú

Một số sự kiện lịch sử quan trọng:
- chiến tranh Việt Nam: Vietnam war
- trận Điện Biên Phủ: Dien Bien Phu battle
- khởi nghĩa Lam Sơn: Lam Son uprising
- ngày tổng tuyển cử: General Election Day
- ngày Quốc khánh: National Day