VIETNAMESE
các nước Trung Đông
ENGLISH
Middle Eastern nations
NOUN
/ˈmɪdəl ˈistərn ˈneɪʃənz/
Middle East countries
Các nước Trung Đông là một phân miền lịch sử và văn hoá của vùng Phi-Âu-Á về mặt truyền thống là thuộc các quốc gia vùng Tây Nam Á và Ai Cập. Trong những phạm vi khác, vùng này có thể gộp vào vùng Bắc Phi và/hay Trung Á.
Ví dụ
1.
Người Israel được coi là những người cởi mở nhất về đồng tính luyến ái nhất trong các quốc gia Trung Đông.
Israelis were found to be the most accepting of homosexuality among Middle Eastern nations.
2.
Yemen là một trong các nước Trung Đông.
Yemen is one the Middle Eastern nations.
Ghi chú
Một số quốc gia Trung Đông:
- nước Ả-rập Xê Út: Saudi Arabia
- nước Yemen: Yemen
- nước Oman: Oman