VIETNAMESE

bộ y tế

ENGLISH

Ministry of Health

  

NOUN

/ˈmɪnəstri ʌv hɛlθ/

Bộ y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm nhiều lĩnh vực.

Ví dụ

1.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.

The Ministry of Health is responsible for the governance and guidance of the health and healthcare industry.

2.

Bộ Y tế từ chối đưa ra ý kiến về vấn đề này.

The Ministry of Health refused to give an opinion on this matter.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên của một số bộ ngành trực thuộc bằng tiếng Anh nha!
- Ministry of Health (bộ Y Tế)
- Ministry of Justice (bộ Tư Pháp)
- Ministry of Construction (bộ Xây Dựng)
- Ministry of Education (bộ Giáo dục)
- Ministry of Natural Resources and Environment (bộ Tài Nguyên và Môi Trường)
- Ministry of Industry and Trade (bộ Công Thương)
- Ministry of Science and Technology (bộ Khoa học và Công nghệ)