VIETNAMESE

bộ trưởng bộ ngoại giao

ENGLISH

minister of Foreign Affairs

  
NOUN

/ˈmɪnəstər ʌv ˈfɔrən əˈfɛrz/

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là người đứng đầu Bộ Ngoại giao - một cơ quan nhà nước đảm nhiệm công việc đối ngoại của chính phủ.

Ví dụ

1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện đang tham dự một cuộc hội nghị ngoại giao.

The minister of Foreign Affairs is currently attending a diplomatic summit.

2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm đại diện cho đất nước trong các mối quan hệ quốc tế.

The minister of Foreign Affairs is responsible for representing the country in international relations.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số chức danh của các quan chức nhà nước ở dưới Bộ trưởng nhé! 1. Thứ trưởng: Deputy Minister 2. Tổng Cục trưởng: Director General 3. Phó Tổng Cục trưởng: Deputy Director General 4. Phó Chủ nhiệm: Vice Chairman/Chairwoman 5. Trợ lý Bộ trưởng: Assistant Minister 6. Chủ nhiệm Ủy ban: Chairman/Chairwoman of Committee