VIETNAMESE
bộ phận văn thư
ENGLISH
clerical assistant
NOUN
/ˈklɛrəkəl əˈsɪstənt/
Bộ phận văn thư là bộ phận nhân viên văn thư hay còn gọi là nhân viên hành chính văn thư là những người sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và lưu trữ toàn bộ văn bản nhập và xuất trong đơn vị hành chính. Họ sẽ là người nhận thư từ, hồ sơ để xử lý và báo cáo với cấp trên hay những phòng ban khác liên quan.
Ví dụ
1.
Lisa bắt đầu sự nghiệp của mình với việc làm bộ phận văn thư cho Chính phủ Belize và sau đó học trở thành một giáo viên.
Lisa began her career as a clerical assistant for the Government of Belize and later studied to be a teacher.
2.
James đã làm ở vị trí bộ phận văn thư ở tập đoàn A được 2 năm.
James has been working as a clerical assistant for A Corporation for 2 years.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến công việc văn thư:
- office management (quản trị hành chính văn phòng)
- office/administrative manager (nhà quản lý hành chính/ giám đốc hành chính)
- administrative assistant (trợ lý hành chính)
- word processing supervisor (trưởng phòng xử lý văn bản)
- mail clerk (nhân viên thư tín)
- file clerk (nhân viên lưu trữ hồ sơ)
- stenographer (nhân viên tốc ký)