VIETNAMESE
bộ chỉ huy quân sự
ban chỉ huy, ban chỉ huy quân sự
ENGLISH
Military Headquarters
NOUN
/ˈmɪləˌtɛri ˈhɛdˌkwɔrtərz/
Bộ Chỉ huy Quân sự là một tổ chức thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tương đương cấp Sư đoàn, có chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ hoặc Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương, quốc phòng toàn dân ở địa phương.
Ví dụ
1.
Bộ chỉ huy quân sự tổ chức xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương.
The Military Headquarters organize the building and protection of the local defense potentials.
2.
Bộ chỉ huy quân sự kết hợp phát triển quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
The Military Headquarters shall combine defense and security development with economic, cultural and social development.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các Bộ:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Minister of National Defence
- Bộ trưởng Bộ Công an: Minister of Public Security
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Minister of Foreign Affairs
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Minister of Justice
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Minister of Finance
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Minister of Education and Training