VIETNAMESE

băng keo cá nhân

băng dính cá nhân

ENGLISH

adhesive bandage

  

NOUN

/ædˈhisɪv ˈbændɪʤ/

band-aid

Băng keo cá nhân là là một loại băng y tế nhỏ được sử dụng cho các vết thương nhỏ không cần dùng đến gạc y tế.

Ví dụ

1.

Băng keo cá nhân là một loại băng y tế nhỏ được sử dụng cho các vết thương ít nghiêm trọng.

An adhesive bandage is a small medical dressing used for less serious injuries.

2.

Bạn có băng keo cá nhân dư cho tôi dùng ké với được không?

Do you have any spare adhesive bandage I can use?

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh về một số dụng cụ y tế thường gặp trong bộ sơ cấp cứu (first aid kid) nha
- adhesive bandage, band-aid, gauze bandage (băng keo cá nhân, băng gạc)
- alcohol pads (bông tẩm cồn)
- cotton wool, cotton swab (bông gòn, tăm bông)
- suture thread (chỉ khâu)
- disposable gloves (găng y tế)
- scissors, tweezers, clipper (kéo, kẹp y tế, kim bấm)
- saline, ice pack (dung dịch nước muối, túi đá chườm)