VIETNAMESE

bản mã thép

ENGLISH

gusset plate

  

NOUN

/ɡʌsɪt pleɪt/

gusset connection plate

Bản mã thép là là tấm thép được hàn thành hộp vuông và đặt ở đầu cọc bê tông.

Ví dụ

1.

Việc tính toán về bản mã thép của kết cấu thép lò hơi là rất quan trọng trong quá trình chỉ định.

The gusset plate calculation of boiler steel structure is very important during the designation.

2.

Bài báo giải thích phương pháp tính toán bản mã thép.

The article explains the calculation method of the gusset plate.

Ghi chú

Bản mã thép (gusset plate) là tấm thép (steel plate) được hàn (welded) thành hộp vuông (square box) và đặt ở đầu cọc bê tông (concrete pile).