VIETNAMESE

bản chính

ENGLISH

original copy

  

NOUN

/əˈrɪʤənəl ˈkɑpi/

Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

Ví dụ

1.

Tôi sẽ giữ bản gốc của báo cáo của bạn trong hồ sơ.

I'll keep the original copy of your report on file.

2.

Bản chính của bảng cân đối kế toán của công ty chúng tôi sẽ được gửi sau.

The original copy of our company's balance sheet will be sent later.

Ghi chú

Cùng phân biệt bản chính và bản gốc nha!
- Bản gốc (original document) là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.
- Bản chính (original copy) là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.