VIETNAMESE

bài tập tình huống

ENGLISH

case study

  

NOUN

/keɪs ˈstʌdi/

Bài tập tình huống là bài tập ứng dụng chuyên sâu lý thuyết cho một trường hợp, sự kiện đã xảy ra và có thật giúp mọi người hiểu, hình dung rõ hơn nội dung đang học.

Ví dụ

1.

Ở đại học tôi thích nhất là các bài tập tình huống vì tôi có cơ hội khám phá các vấn đề thực tế.

My favorite university assignment is case study where I get to explore real-life problems.

2.

Vụ tại tiếng của Volkswagen đã được biến thành một bài tập tình huống về đạo đức doanh nghiệp tại nhiều trường kinh doanh.

The Volkwagen scandal has been made into case studies about corporate ethics in many business schools.

Ghi chú

Cùng học cách sử dụng từ case study nhé:
- Tiếp cận, giải quyết bài tập tình huống: Approach, solve a case study
VD: It is important to approach a case study with structure and logic. (Để tiếp cận bài tập tình huống, cần phải có khung phương phaps và tư duy logic).
- Viết bài tập tình huống: Write a case study.
VD: Students at Harvard Business School have the privilege to access quality case studies their distinguised professors write with years of experience. (Sinh viên ở trường Kinh doanh Harvard được làm những bài tập tình huống chất lượng được viết bởi những giáo sự với hàng chục năm kinh nghiệm.)