VIETNAMESE
5 nguyên âm
ENGLISH
the 5 vowels
NOUN
/ði 5 ˈvaʊəlz/
5 nguyên âm cơ bản nhất xét trong bảng chữ cái tiếng Anh là a, e, o, u, i.
Ví dụ
1.
5 nguyên âm trong tiếng Anh là a, e, i, o và u.
The 5 vowels in English are a, e, i, o, and u.
2.
Tiếng Anh có 5 nguyên âm.
The English language has 5 vowels.
Ghi chú
Nguyên âm (A vowel) là âm thanh phát ra khi miệng của bạn khá mở (fairly opened), là trọng âm (nucleus) của âm tiết nói. Phụ âm (A consonant) là âm thanh được tạo ra khi miệng của bạn khá khép lại (fairly closed).