VIETNAMESE
nguyên âm
ENGLISH
vowel
NOUN
/ˈvaʊəl/
Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở.
Ví dụ
1.
Trong tiếng Anh, nguyên âm ngắn là một âm ngắn như trong từ "cup".
In English, a short vowel is a short sound as in the word "cup".
2.
Trong tiếng Anh, nguyên âm dài là một âm dài như trong từ "cake".
A long vowel is a long sound as in the word "cake".
Ghi chú
Cùng phân biệt long vowelshort vowel nha!
Khi một nguyên âm (vowel) tạo ra âm thanh của một chữ cái cụ thể, thì đó là một nguyên âm ngắn (short vowel). Tuy nhiên, khi nguyên âm giống như tên của chữ cái (letter's name), thì nó sẽ tạo ra một nguyên âm dài (long vowel).