VIETNAMESE

xe nâng tay điện

ENGLISH

electric pallet jack

  

NOUN

/ɪˈlɛktrɪk ˈpælət ʤæk/

Xe nâng tay điện được cơ giới hóa để cho phép nâng và di chuyển các pallet nặng hơn và xếp chồng lên nhau.

Ví dụ

1.

Xe nâng tay điện là dạng đơn giẩn nhất của xe nâng và dùng để di chuyển pallet trong nhà kho.

Pallet jacks are the most basic form of a forklift and are intended to move pallets within a warehouse.

2.

Xe nâng tay điện thường được di chuyển bằng van tiết lưu trên tay cầm để tiến hoặc lùi và được điều khiển bằng cách xoay tay cầm theo hướng đã định.

The powered pallet jack is generally moved by a throttle on the handle to move forward or in reverse and steered by swinging the handle in the intended direction.

Ghi chú

Hãy cùng biết thêm về các công cụ hỗ trợ con người:
- jackhammer (búa khoan)
- saw (cưa)
- chainsaw (máy cưa xích)
- drill (máy khoan)
- grinder (máy mài)
- sander (máy mài)