VIETNAMESE

xe đổ rác

ENGLISH

garbage truck

  
NOUN

/ˈgɑrbɪʤ trʌk/

Xe đổ rác là loại xe tải được thiết kế đặc biệt để thu gom chất thải rắn đô thị và vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn, chẳng hạn như bãi rác, trung tâm tái chế hoặc trạm trung chuyển.

Ví dụ

1.

Một xe đổ rác sẽ đến vào buổi sáng để lấy rác.

A garbage truck will come by in the morning to pick up the trash.

2.

Xe đổ rác là cảnh thường thấy ở hầu hết các khu đô thị.

Garbage trucks are a common sight in most urban areas.

Ghi chú

Các loại xe tải:

- livestock truck (xe trở gia súc)

- car transporter (xe vận chuyển ô tô)

- cement truck (xe chở xi măng)

- crane truck (xe cẩu)

- flatbed truck (xe tải sàn phẳng)

- heavy-duty truck (xe tải hạng nặng)

- fire truck (xe cứu hoả)

- dump truck (xe đổ đất)