VIETNAMESE

xâm nhập

ENGLISH

intrude

  

NOUN

/ɪnˈtrud/

Xâm nhập là lọt vào một cách trái phép, không được mong muốn.

Ví dụ

1.

Truyền hình đã xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày đến nỗi mỗi nhà đều có một vài màn hình cỡ tường.

Television has so intruded into everyday life that each home has several wall-sized screens.

2.

Máy bay đã xâm phạm vào không phận của họ.

The plane intruded into their airspace.

Ghi chú

Sự khác nhau giữa intrude invade là gì?
- intrude là xâm nhập trái phép
- invade là xâm lấn, xâm lược, một cuộc tiến công quân sự của lực lượng thuộc một thực thể địa chính trị này vào thực thể khác