VIETNAMESE

xác định kết quả kinh doanh

ENGLISH

measure business performance

  

NOUN

/ˈmɛʒər ˈbɪznəs pərˈfɔrməns/

Xác định kết quả kinh doanh là việc quyết toán sự hiệu quả của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời kỳ nhất định và được cấu thành bởi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác.

Ví dụ

1.

Việc xác định kết quả kinh doanh được tiến hành thông qua các thước đo cho biết liệu doanh nghiệp có đạt được mục tiêu trong một khung thời gian hay không.

Measuring business performance is conducted through metrics that indicate whether your business has achieved its goals in the planned time frame.

2.

Điều quan trọng là phải xác định kết quả kinh doanh để so sánh với đối thủ cạnh tranh và thực hiện những thay đổi cần thiết.

t's important to measure business performance to see how you stack up against your competitors and make the necessary changes.

Ghi chú

Một số metrics (thước đo) kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp là:
- sales revenue: doanh thu bán hàng
- cost: chi phí
- gross margin: lợi nhuận gộp
- customer satisfaction: sự hài lòng khách hàng
- net profit: lợi nhuận ròng