VIETNAMESE

vườn địa đàng

ENGLISH

Garden of Eden

  

NOUN

/ˈgɑrdən əv ˈidən/

Paradise, Eden

Vườn địa đàng là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Đức Chúa Trời tạo ra.

Ví dụ

1.

Cuộc sống lúc này không phải là vườn địa đàng.

Life is no Garden of Eden at the moment.

2.

Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa ... "Chúa, con có vấn đề!"

One day in the Garden of Eden, Eve calls out to God..."Lord, I have a problem!"

Ghi chú

Một số từ vựng mang nghĩa vườn địa đàng nè!
- Garden of Eden: Adam ate the forbidden fruit in the Garden of Eden. - Ông Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng.
- Eden: Your arms are my Eden, I cannot leave. - Vòng tay anh là vườn địa đàng của em, em không thể rời xa.
- Paradise: He made us to live in paradise, until adam and eve disobeyed God and ate the forbidden fruit. - Người đã tạo nên chúng ta được sống trong Vườn Địa Đàng cho tới khi A - đam và E - va cãi lệnh Chúa và lén ăn trái cấm.