VIETNAMESE

vụ trưởng

ENGLISH

director general

  

NOUN

/dəˈrɛktər ˈʤɛnərəl/

Vụ trưởng là công chức viên đứng đầu một Vụ, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Vụ để thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Ví dụ

1.

Ngày 25/2/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức.

On February 25, 2022, Ho Chi Minh National Academy of Politics announced the decision to appoint the position of Director General of Personnel and Organisation Department.

2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông.

Mr. Nguyen Manh Hung was appointed as Director General of Traffic Safety Department.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến các chức vụ Nhà nước:
- cục trưởng/vụ trưởng: Director General
- phó cục trưởng/phó vụ trưởng: Deputy Director General
- giám đốc học viện: President of Academy
- phó giám đốc học viện: Vice President of Academy
- viện trưởng: Director of Institute
- phó viện trưởng: Deputy Director of Institute
- giám đốc trung tâm: Director of Centre
- phó giám đốc trung tâm: Deputy Director of Centre