VIETNAMESE

viễn thị

cận thị

ENGLISH

farsightedness

  

NOUN

/ˌfɑːˈsʌɪtɪdnɛs/

myopia

Viễn thị là tình trạng khi mắt không thể nhìn rõ các vật ở gần, nhưng lại có thể nhìn rất rõ các vật thể ở xa, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của người bệnh.

Ví dụ

1.

Mẹ tôi bị viễn thị.

My mother suffers from farsightedness.

2.

Dù viễn thị hay cận thị thì bạn cũng phải đeo kính mọi lúc.

Either farsightedness or myopia would require you to wear glasses all the time.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh nói về các bệnh về mắt nha!
- myopia, farsightedness, astigmatism (cận thị, viễn thị, loạn thị)
- cataract (bệnh đục thủy tinh thể)
- macular degeneration (thoái hóa điểm vàng)
- glaucoma (tăng nhãn áp)
- sore eyes (đau mắt)