VIETNAMESE

vay tiêu dùng

ENGLISH

consumer loan

  

NOUN

/kənˈsumər loʊn/

Vay tiêu dùng là hình thức vay tín chấp hoặc vay thế chấp dùng cho mục đích tiêu dùng cho cá nhân và gia đình.

Ví dụ

1.

Phần trăm người vay tiêu dùng chậm trễ trong việc hoàn trả nhiều hơn trong 3 tháng đầu năm.

Borrowers fell behind in their payments on a higher percentage of consumer loans in the first three months of the year.

2.

Các khoản cho vay tiêu dùng cũng có thể được thực hiện bằng tiền gửi tiết kiệm.

Consumer loans are also made using savings deposits.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu một số phân loại khoản vay tiền dưới đây nhé:
- bank loan: vay ngân hàng
- personal loan: vay cá nhân
- commercial loan: vay thương mại
- property loan: vay tài sản
- mortgage loan: vay thế chấp