VIETNAMESE
vật lý đại cương
ENGLISH
General Physics
NOUN
/ˈʤɛnərəl ˈfɪzɪks/
Vật lý đại cương là một môn học về vật lý cơ bản trước khi học chuyên sâu về vật lý.
Ví dụ
1.
Chuyên ngành Vật lý đại cương chứa đựng tất cả lý thuyết của các chuyên ngành khác và cung cấp cho sinh viên những nền tảng của Vật lý.
The General Physics major contains all the theory of the other majors and provides students with the foundations of Physics.
2.
Vật lí đại cương là một trong những các môn học bắt buộc của ngành công nghệ thông tin.
General physics is one of the compulsory subjects of information technology industry.
Ghi chú
Các môn học đại cương (general subjects) thường thấy trong trường học là:
- General Physics: vật lí đại cương
- General astronomy: thiên văn học đại cương
- Fundamental Information Subject: tin học đại cương
- General sciences: khoa học đại cương
- General chemistry: hóa học đại cương