VIETNAMESE
môn đại cương
ENGLISH
general subject
NOUN
/ˈʤɛnərəl ˈsʌbʤɪkt/
survey courses
Môn đại cương là các môn dành cho SV năm nhất, năm 2 khi bắt đầu bước vào đại học.
Ví dụ
1.
Chúng tôi phải học các môn đại cương trong năm nhất đại học.
We have to learn the general subjects in the first year of university.
2.
Tôi đã hoàn thành tất cả các môn đại cương sau năm thứ nhất của mình.
I've finished all the general subjects after my freshman year.
Ghi chú
Một số môn đại cương trong chương trình đại học:
- triết học: philosophy
- pháp luật đại cương: general law
- đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: revolutionary lines of Vietnamese Communist Party
- tư tưởng Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh thought
- những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin: basic tenets of Marxism-Lenism