VIETNAMESE

ưu tiên

ENGLISH

priority

  

NOUN

/praɪˈɔrəti/

Ưu tiên là các hoạt động mà sắp xếp các đối tượng hoặc hoạt động theo thứ tự quan trọng tương đối với nhau.

Ví dụ

1.

Hoàn thành công việc đúng giờ là ưu tiên đối với tôi.

Getting the work done on time is a priority for me.

2.

Tôi biết bạn muốn mua một dàn âm thanh mới, nhưng ngay bây giờ, việc tiết kiệm cho việc học đại học phải được ưu tiên.

I know you want to buy a new stereo, but right now, saving for college has to take priority.

Ghi chú

Một số collocation với priority:
- sắp xếp các thứ tự ưu tiên (sort out priorities): You need to sort out your priorities before making a decision about the future.
(Bạn cần sắp xếp các thứ tự ưu tiên của mình trước khi đưa ra quyết định về tương lai.)
- được ưu tiên (take/get/have priority): When hospital funds are being allocated children take/get/have priority.
(Khi quỹ bệnh viện đang được phân bổ, trẻ em sẽ được ưu tiên hơn.)
- được ưu tiên hơn so với (take priority over): Her family takes priority over her work.
(Gia đình cô ta được ưu tiên hơn so với công việc của cô ta.)