VIETNAMESE

tùy bạn

ENGLISH

up to you

  

NOUN

/ʌp tu ju/

Tùy bạn là quyền quyết định của một việc nào đó thuộc về bạn.

Ví dụ

1.

Tùy bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm phiền anh ta.

It's up to you, but I don't think we should bother him.

2.

Việc chúng tôi có mời họ tham dự bữa tiệc hay không là tùy bạn.

It's up to you whether we invite them to the party.

Ghi chú

Một số cụm đồng nghĩa với up to you:
- đó là sự lựa chọn của bạn (it's your choice): Either the cinema or the stadium; it's your choice.
(Rạp chiếu phim hoặc sân vận động; đó là sự lựa chọn của bạn.)
- bạn quyết định (it's your call): I don't really care where we go right now for dinner; It's your call.
(Tôi không thực sự quan tâm nơi chúng tôi đi ngay bây giờ cho bữa tối; bạn quyết định.)