VIETNAMESE

tư vấn khách hàng

ENGLISH

customer consultation

  

NOUN

/ˈkʌstəmər ˌkɑnsəlˈteɪʃən/

customer consulting

Tư vấn khách hàng là quá trình tiếp cận, trao đổi giữa người bán, người tư vấn với khách hàng và khách hàng tiềm năng để thuyết phục họ mua sản phẩm, dịch vụ.

Ví dụ

1.

Tư vấn khách hàng là một vai trò vô cùng quan trọng vừa quyết định hiệu quả kinh doanh lại vừa tác động đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Customer consultation is an extremely important role that both determines the business performance and affects the brand image of the business.

2.

Mục tiêu cuối cùng của tư vấn khách hàng vẫn là bán được sản phẩm, dịch vụ nhưng quá trình sẽ được tiến hành theo cách hướng khách hàng nhiều hơn.

The ultimate goal of customer consultation is still to sell products and services, but the process will be conducted in a more customer-oriented way.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến tư vấn khách hàng:
- consultant (chuyên viên tư vấn)
- attitude (thái độ)
- knowledge (kiến thức)
- honest (trung thực)
- experience (kinh nghiệm)