VIETNAMESE
tứ quý
ENGLISH
four of a kind
NOUN
/fɔr ʌv ə kaɪnd/
quads
Tứ quý là 4 lá bài cùng số khác chất trong bộ bài tây 52 lá.
Ví dụ
1.
Giữa hai bộ tứ quý, bộ nào có bốn lá cao hơn sẽ cao hơn.
Between two fours of a kind, the one with the higher set of four cards is higher.
2.
Tôi cược là cô ấy có một bộ tứ quý.
I bet that she has a four of a kind.
Ghi chú
Tên các lá bài:
- quân cơ: hearts
- quân rô: diamonds
- quân chuồn/nhép: clubs
- quân bích: spades
- quân át: ace
- quân K: King
- quân Q: Queen
- quân J: Jack