VIETNAMESE

truyện chêm

ENGLISH

code switching

  

NOUN

/koʊd ˈswɪʧɪŋ/

code mixing

Truyện chêm là một đoạn hội thoại, văn bản bằng tiếng mẹ đẻ có chèn thêm các từ khóa của ngôn ngữ cần học.

Ví dụ

1.

Nhiều nơi thậm chí còn tuyên bố rằng phương pháp truyện chêm này là bí kíp giúp thông thạo nhiều thứ tiếng của người Do Thái.

Many places even claim that code switching is the secret to Jewish fluency in many languages.

2.

Nhiều người cho rằng học truyện chêm không hiệu quả.

Many people think that code switching is not effective.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến truyện chêm:
- vocabulary recognition (nhận diện từ ngữ)
- vocabulary production (sử dụng từ ngữ)
- out of context (ngoài ngữ cảnh)
- mother tongue (tiếng mẹ đẻ)