VIETNAMESE

trường quốc tế

ENGLISH

international school

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl skul/

Trường quốc tế là trường học cung cấp nền tảng học vấn trong môi trường giáo dục quốc tế, thường áp dụng dạy các chương trình như Tú tài Quốc tế, Edexcel, chương trình Cambridge Quốc tế hoặc theo chương trình đặc thù của mỗi quốc gia khác với chương trình học của nước sở tại.

Ví dụ

1.

Sinh viên từ các trường quốc tế và trường học do chính phủ điều hành đều được hoan nghênh theo học.

Students from both government-run and international schools are welcome to attend.

2.

Tôi thấy trường được liệt kê trên một số cơ sở dữ liệu dành cho các trường quốc tế.

I found the school listed on several databases for international schools.

Ghi chú

Các loại trường học:
- public school (trường công lập)
- boarding school (trường nội trú)
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)