VIETNAMESE

trường phái cực đoan

chủ nghĩa cực đoạn

ENGLISH

extremism

  

NOUN

/ˌɛkˈstrɛmɪzəm/

Trường phái cực đoan là tính chất trở nên cực đoan hoặc sự ủng hộ công khai các kế hoạch hay cái nhìn cực đoan.

Ví dụ

1.

Trường phái cực đoan thường tương phản với chủ nghĩa trung dung.

Extremism is often contrasted with centrists.

2.

Trường phái cực đoan cũng có ý nghĩa trong ngữ cảnh kinh tế.

Extremism also makes sense in an economic context.

Ghi chú

Một số loại trường phái:
- impressionism (trường phái ấn tượng)
- fauvism (trường phái dã thú)
- expressionism (trường phái biểu hiện)
- cubism (trường phái lập thể)