VIETNAMESE

trường phái cổ điển

ENGLISH

classicism

  

NOUN

/ˈklæsɪˌsɪzəm/

Trường phái cổ điển là trường phái có tính chất tiêu biểu, được coi là mẫu mực của thời cổ hoặc thời kì trước đây.

Ví dụ

1.

Trường phái cổ điển ra đời vào thế kỉ XVIII.

Classicism was born in the 18th century.

2.

Trường phái cổ điển mới ủng hộ tự do cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế, tin tưởng cơ chế thị trường sẽ tự điều tiết nền kinh tế thăng bằng cung cầu và có hiệu quả.

The new classicism advocates free competition, opposes state intervention in the economy, believes that the market mechanism will self-regulate the economy to balance supply and demand and be effective.

Ghi chú

Một số loại trường phái:
- impressionism (trường phái ấn tượng)
- fauvism (trường phái dã thú)
- expressionism (trường phái biểu hiện)
- cubism (trường phái lập thể)