VIETNAMESE

trường đại học tổng hợp

ENGLISH

General University

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường đại học tổng hợp là trường đào tạo nghiên cứu khoa học cơ bản của Việt Nam.

Ví dụ

1.

Cô từng sống ở Hà Nội và là sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội.

She used to live in Ha Noi and she was a student of Hanoi General University.

2.

Đại học Tổng hợp Hà Nội là một trong những trường học lâu đời nhất ở Hà Nội.

Hanoi General University is one of the earliest schools to be established in Hanoi.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học:
- researcher (nghiên cứu sinh)
- undergraduate/ postgraduate (cấp đại học/ sau đại học)
- bachelor's/ master's degree (bằng cử nhân/ bằng thạc sỹ)
- thesis (luận văn tốt nghiệp)
- lecturer (giảng viên)
- lecture hall (giảng đường)
- student (sinh viên)