VIETNAMESE

trường đại học ngoại ngữ

ENGLISH

University of Languages and International Studies

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈlæŋgwəʤəz ænd ˌɪntərˈnæʃənəl ˈstʌdiz/

Trường Đại học Ngoại ngữ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam. Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ở nhiều cấp bậc khác nhau, bao gồm các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ví dụ

1.

Ngày 20/9/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi làm việc với đại diện Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural và Trường Đại học Tổng hợp Tula Liên bang Nga.

On September 20th, 2018, the University of Languages and International Studies had a meeting with representatives from Ural Federal University and Tula State University Russia Federation.

2.

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam, là một trong sáu trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

The University of Languages and International Studies in Hanoi, Vietnam, is one of the six universities that comprise Vietnam National University, Hanoi.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học:
- researcher (nghiên cứu sinh)
- undergraduate/ postgraduate (cấp đại học/ sau đại học)
- bachelor's/ master's degree (bằng cử nhân/ bằng thạc sỹ)
- thesis (luận văn tốt nghiệp)
- lecturer (giảng viên)
- lecture hall (giảng đường)
- student (sinh viên)