VIETNAMESE

trừ lương

ENGLISH

pay cut

  

NOUN

/peɪ kʌt/

salary cut

Trừ lương là trừ bớt một phần tiền lương của người lao động.

Ví dụ

1.

Anh ta có thể phải giảm lương để ở lại.

He may have to take a pay cut in order to stay.

2.

Họ đã phải chấp nhận cắt giảm lương do bị đe dọa mất việc làm.

They were intimidated into accepting a pay cut by the threat of losing their jobs.

Ghi chú

Trừ lương (pay cut) là trừ bớt (cut) một phần tiền lương (part of salary) của người lao động (worker).