VIETNAMESE

trọn gói

ENGLISH

all-in

  

NOUN

/ɔl-ɪn/

Trọn gói là bao gồm toàn bộ các khâu phục vụ khách hàng từ đầu đến cuối.

Ví dụ

1.

Hợp đồng trọn gói là công việc mà nhà thầu hoàn thành tất cả các công việc và nội thất của một tòa nhà để nó sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay.

An all-in contract is a job in which the contractor completes all work and furnishing of a building so that it is ready for immediate use.

2.

Giá trọn gói bao gồm toàn bộ chi phí của một giao dịch tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, bao gồm tất cả các loại thuế và phí như chi phí đóng cửa, phí khởi tạo hoặc hoa hồng.

All-in price comprise the entire cost of a financial transaction or business operation, including all taxes and fees such as closing costs, origination fees, or commissions.

Ghi chú

Một số từ liên quan đến trọn gói
- comprehension insurance (bảo hiểm trọn gói)
- all-in price (giá trọn gói)
- lump-sump contract (hợp đồng trọn gói)
- package holiday (chuyến đi trọn gói)