VIETNAMESE
trái phiếu chính phủ
ENGLISH
government bond
NOUN
/ˈgʌvərmənt bɑnd/
sovereign bond
Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.
Ví dụ
1.
Vào năm 2009 trái phiếu chính phủ được phát hành lên đến 401 nghìn rúp.
In 2009 government bond issues amounted to 401 billion rubles.
2.
Mục đích của trái phiếu chính phủ là nhằm huy động vốn để vận hành nhà nước và để trả bớt nợ công.
The purpose of a government bond is to raise money to operate the government and to pay down debt.
Ghi chú
Cùng phân biệt điểm khác nhau giữa government bond corporate bond
- Trái phiếu Chính phủ (government bond) là loại trái phiếu do chính phủ nhà nước phát hành.
- Trái phiếu Doanh nghiệp (corporate bond) là trái phiếu do một tổ chức doanh nghiệp phát hành.