VIETNAMESE
tra từ điển
tìm một từ
ENGLISH
look up the dictionary
NOUN
/lʊk ʌp ðə ˈdɪkʃəˌnɛri/
look up a word
Tra từ điển là tìm một từ trong danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành các từ vị chuẩn.
Ví dụ
1.
Học sinh tiểu học được dạy để tra từ điển.
Elementary students are taught to look up the dictionary.
2.
Biết cách tra từ điển là một bước quan trọng trong việc học bất kỳ ngôn ngữ nào.
Knowing how to look up the dictionary is a crucial step in learning any languages.
Ghi chú
Khi chúng ta không biết phải tìm một thông tin nào đó ở đâu, chúng ta có thể làm những việc sau:
- look up the dictionary (tra từ điển): Elementary students are taught to look up the dictionary. (Học sinh tiểu học được dạy để tra từ điển.)
- go to the library (đến thư viện): You can go to the library and ask the librarian there. (Bạn có thể đến thư viện và hỏi người thủ thư ở đó nhé)
- take reference, refer to (tham khảo): The information you are looking for can be referred in this book. (Thông tin bạn đang tìm hiểu có thể được tham khảo trong sách này.)