VIETNAMESE

tống tiền

ENGLISH

blackmail

  

NOUN

/ˈblækˌmeɪl/

Tống tiền là gì hành vi đe dọa tống tiền là những hành vi sử dụng các phương tiện, cách thức khác nhau để uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản hoặc bằng những thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội.

Ví dụ

1.

Anh ta đang tìm kiếm thông tin mà anh ta có thể tống tiền tôi; anh ấy biết tôi là ai, cha tôi là ai.

He was looking for information he might blackmail me with; he knows who I am, who my father is.

2.

Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng tống tiền tôi để tôi nói bất cứ điều gì anh ta muốn.

I thought he was trying to blackmail me into saying whatever he wanted.

Ghi chú

Một số từ vựng chủ đề tội phạm:
- hối lộ: bribery
- sát nhân: murderer
- tội phạm ấu dâm: pedophile
- kẻ móc túi: pickpocket
- kẻ bắt cóc: kidnapper
- quan tòa: judge
- bồi thẩm đoàn: jury