VIETNAMESE
tổng cục môi trường
ENGLISH
Vietnam Environment Administration
NOUN
/viˌɛtˈnɑm ɪnˈvaɪrənmənt ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/
Tổng cục Môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
Ví dụ
1.
Tổng cục Môi trường tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
The Vietnam Environment Administration receives and responds to reports and recommendations on policies and laws on environmental protection.
2.
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
On January 14, in Hanoi, the Vietnam Environment Administration held a conference to review the work in 2021 and deploy the tasks for 2022.
Ghi chú
5 Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministry of National Resources and Environment) là:
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Vietnam Administration of Seas and Islands
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: General Department of Geology and Minerals of Viet Nam
- Tổng cục Môi trường: Vietnam Environment Administration
- Tổng cục Quản lý Đất đai: General Department of Land Administration
- Tổng cục Khí tượng thủy văn: Viet Nam Meteorological and Hydrological Administration