VIETNAMESE
tổ hợp phím
ENGLISH
key combination
NOUN
/ˈkiˌstroʊk/
key alternative
Tổ hợp phím là một tổ hợp các thao tác trên máy tính để thực hiện các lệnh một cách nhanh chóng hơn.
Ví dụ
1.
Dùng tổ hợp phím ctrl + y thậm chí còn nhanh hơn.
The keyboard combination ctrl + y is even quicker.
2.
Ctrl, Alt và Del là một tổ hợp phím.
Ctrl, Alt and Del are a key combination.
Ghi chú
Một số tổ hợp phím (key combination) phổ biến thường được sử dụng trong windows nè!
- Ctrl + C: copy - sao chép
- Ctrl + V: paste - dán
- Ctrl + X: cut - cắt
- Ctrl + Z: undo - quay lại thời điểm trước đó
- Ctrl + A: choose all - chọn tất cả
- Alt + F4: close one program - đóng một chương trình
- Ctrl + Esc: open Start Menu - mở Start Menu, thay thế phím Windows.