VIETNAMESE
tin học đại cương
ENGLISH
Fundamental Information Subject
NOUN
/ˌfʌndəˈmɛntəl ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsʌbʤɪkt/
Tin học đại cương là môn học nền tảng của Tin học. Môn này tập trung vào việc cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về tin học cùng những kỹ năng cơ bản về máy vi tính và mạng Internet.
Ví dụ
1.
Chúng ta phải tìm hiểu thông tin chung trong học kỳ này.
We have to learn the general information in this semester.
2.
Chào mừng đến với trang Facebook chính thức về tin học đại cương!
Welcome to the official Facebook page of General Informatics!
Ghi chú
Các môn học đại cương (general subjects) thường thấy trong trường học là:
- General Physics: vật lí đại cương
- General astronomy: thiên văn học đại cương
- Fundamental Information Subject: tin học đại cương
- General sciences: khoa học đại cương
- General chemistry: hóa học đại cương