VIETNAMESE
kinh tế học đại cương
ENGLISH
general economics
NOUN
/ˈʤɛnərəl ˌɛkəˈnɑmɪks/
Kinh tế học đại cương là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự lựa chọn mà các cá nhân, doanh nghiệp, Chính phủ và toàn xã hội lựa ra khi họ phải đối mặt với sự khan hiếm về nguồn nhân lực và không thể có một thứ như mong muốn.
Ví dụ
1.
Kinh tế học đại cương là ngành tri thức liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và chuyển giao của cải.
General economics is the branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth.
2.
Tôi thấy kinh tế học đại cương dễ hiểu.
I think general economics is easy to understand.
Ghi chú
Cùng phân biệt kinh tế học và kinh doanh:
- Kinh tế học (Economics) nghiên cứu hành vi (behavior) và quyết định (decision) của con người.
- Kinh doanh (Business) bao gồm việc trao đổi hàng hóa (exchanging goods) và dịch vụ (services) giữa con người với nhau.