VIETNAMESE

tín dụng cá nhân

ENGLISH

personal credit

  

NOUN

/ˈpɜrsɪnɪl ˈkrɛdət/

Tín dụng cá nhân là việc các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tín dụng phục vụ cho đời sống để mua nhà, du học, mua ô tô, là kinh doanh hay tiêu dùng cơ bản khi cần thiết,...

Ví dụ

1.

Việc đánh giá tín dụng cá nhân ít sai hơn và nhận được kết quả chính xác và có thẩm quyền hơn nhờ sử dụng mô hình này.

The evaluation of personal credit has less artificialness and gets a more exact and authoritative result because of using this model.

2.

Việc thành lập hệ thống truy vấn tín dụng cá nhân ở Trung Quốc thiếu cơ sở và một hệ thống đánh giá toàn diện.

The establishment of personal credit inquiry system in China lacks basis and a comprehensive evaluation system.

Ghi chú

Cùng phân biệt credit card debit card nha!
- Thẻ ghi nợ (debit card) cho phép bạn tiêu tiền bằng cách rút tiền mà bạn đã gửi tại ngân hàng.
- Thẻ tín dụng (credit card) cho phép bạn vay tiền từ công ty phát hành thẻ với một hạn mức nhất định để mua hàng hoặc rút tiền mặt.