VIETNAMESE

tiểu bang

ENGLISH

state

  

NOUN

/steɪt/

Tiểu bang là nước nhỏ, trong một liên bang.

Ví dụ

1.

Bạn ở tiểu bang nào của Mỹ?

Which state do you live in America?

2.

52 tiểu bang của Mĩ trên lá cờ là những tiểu bang nào?

What are the 52 states of America as stated on the flag?

Ghi chú

Cùng phân biệt nation, countrystate nha!
- Đất nước (Country) là miền đất đai, trong quan hệ (in relation) với dân tộc làm chủ và sống trên đó.
VD: The country gained its independence ten years ago.
(Đất nước đã giành được độc lập từ 10 năm trước.)
- Quốc gia (Nation) là một nhóm lớn những người có chung nguồn gốc (common descent), lịch sử (history), văn hoá (culture) hoặc ngôn ngữ, sống ở một lãnh thổ cụ thể.
VD: The war brought infinite harm to the nation.
(Chiến tranh đã mang đến tổn hại vô hạn cho quốc gia.)
- Nhà nước (State) là 1 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ (territory) được coi là 1 cộng đồng chính trị có tổ chức (organized political community) dưới một chính phủ.
VD: In December 1991, the Union of Soviet Socialist Republics was broken up into fifteen independent states.
(Vào tháng 12 năm 1991, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được chia thành 15 nhà nước độc lập.)