VIETNAMESE
tiếng Việt có dấu
ENGLISH
accented vietnamese
NOUN
/ˈæksɛntɪd viɛtnɑˈmis/
Vietnamese with accents
Tiếng Việt có dấu là kiểu viết tiếng Việt với đầy đủ bộ dấu như theo bảng chữ cái tiếng Việt.
Ví dụ
1.
Đây là một văn bản loại bỏ các ký tự tiếng Việt có dấu khỏi một chuỗi.
This is a script that removes accented Vietnamese characters from a string.
2.
Bạn đã học tiếng Việt được một thời gian rồi, bạn có thể viết một đoạn văn miêu tả bản thân bằng tiếng Việt có dấu không?
You've been learning Vietnamese for quite a while, can you write a paragraph describing yourself in accented Vietnamese?
Ghi chú
Tiếng Việt có dấu (accented Vietnamese) là kiểu viết tiếng Việt với đầy đủ bộ dấu (full set of accents) như theo bảng chữ cái tiếng Việt (Vietnamese alphabet).