VIETNAMESE
tiếng Anh học thuật
tiếng Anh cho mục đích học thuật
ENGLISH
academic English
NOUN
/ˌækəˈdɛmɪk ˈɪŋglɪʃ/
EAP (English for Academic Purposes)
Tiếng Anh học thuật là tiếng Anh hàn lâm dùng trong nghiên cứu. Nó cũng được sử dụng trong môi trường học thuật, văn bản. Với đầy đủ chuẩn mực về ngữ pháp.
Ví dụ
1.
Tiếng Anh học thuật là thể loại tiếng Anh được sử dụng trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy và các trường đại học.
Academic English is the genre of English used in the world of research, study, teaching and universities.
2.
Nếu bạn đọc một bài báo trên tạp chí học thuật, thì có thể là tiếng Anh học thuật đang được sử dụng.
If you read an article in an academic journal, Academic English is probably being used.
Ghi chú
Một số loại tiếng Anh khác:
- tiếng Anh tổng quát: general English
- tiếng Anh đàm thoại: conversational English
- tiếng Anh giao tiếp: communicative English
- tiếng Anh chuyên ngành: specialized English