VIETNAMESE

tiền thừa

tiền thối, tiền thối lại

ENGLISH

change

  

NOUN

/ʧeɪnʤ/

Tiền thừa là khoản tiền thối khách hàng nhận được sau khi giao dịch.

Ví dụ

1.

Cơ hội tìm thấy đồng tiền Thiên niên kỷ của Thái Lan trong tiền thừa của bạn là rất nhỏ.

The chances of finding the Thai Millennium coins in your change are very small.

2.

Cái ví có giá 9 đô la và tôi đã đưa cho bạn 10 đô la, vì vậy tôi sẽ nhận được 1 đô la tiền thừa.

The wallet cost $9 and I gave you $10, so I should be getting $1 in change.

Ghi chú

Một số nghĩa khác của change:
- thay đổi (change): What major changes or modifications have you made to the engine for this new game?
(Bạn đã thực hiện những thay đổi hoặc sửa đổi lớn nào đối với công cụ của trò chơi mới này?)