VIETNAMESE
tỉ lệ thuận
ENGLISH
direct proportion
NOUN
/dəˈrɛkt prəˈpɔrʃən/
Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng thứ nhất bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng thứ hai bấy nhiêu lần, và ngược lại.
Ví dụ
1.
Giá cả thì tỉ lệ thuận với số lượng.
Price is in direct proportion to quantity.
2.
Chúng biến thiên theo tỉ lệ thuận.
They vary in direct proportion.
Ghi chú
Nếu hai số lượng (two quantities) ở trong một tỷ lệ thuận (direct proportion), khi một cái tăng (increase), thì cái kia cũng tăng bằng đúng số phần trăm (percentage) đó.