VIETNAMESE

thương mại

ENGLISH

commerce

  
NOUN

/ˈkɑmərs/

Thương mại là trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên cùng với các hoạt động như bảo hiểm, vận chuyển, kho bãi, quảng cáo, v.v.

Ví dụ

1.

Nếu chúng ta tập trung vào việc làm, chúng ta sẽ đánh mất những lợi ích nhỏ nhưng rất thực tế mà thương mại và tự do thương mại mang lại.

If we focus on employment, we lose sight of the subtle but very real benefits that commerce and free trade bring.

2.

Tiền bổ sung sẽ phù hợp với sự gia tăng thương mại và giá trị của tiền sẽ không đổi.

Additional money would match an increase in commerce and the value of money would be held constant.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng là thương mại nhưng trade commerce hơi khác nhau nha!

- Trade là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai hoặc nhiều bên có tính đến tiền hoặc giá trị của tiền.

- Commerce là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên cùng với các hoạt động như bảo hiểm, vận tải, kho bãi, quảng cáo, v.v.