VIETNAMESE
thuận buồm xuôi gió
ENGLISH
in smooth waters
NOUN
/ɪn smuð ˈwɔtərz/
without a hitch
Thuận buồm xuôi gió ý chỉ là việc mình làm trơn tru, thuận lợi không gặp khó khăn.
Ví dụ
1.
Nếu bạn chỉ thấy thoải mái khi thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ không sẵn sàng cho những điều kiện mà nhân viên cứu hộ phải đối mặt.
If you're only comfortable swimming in smooth water, you won't be prepared for the conditions a lifeguard has to face.
2.
Nhưng đôi khi chúng ta cũng bị ở trong cảnh nguy hiểm khi tất cả mọi thứ đều có vẻ an toàn—thuận buồm xuôi gió.
Sometimes we are also in danger when everything appears to be safe—in soft winds smooth waters.
Ghi chú
Một số idioms diễn tả thành công nè!
- every dog has its day (không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời) : Recently even Robert has become rich, every dog has his day.
(Gần đây, đến cả Robert cũng trở nên giàu có rồi, đúng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.)
- be it to win it (không vào hang cọp sao bắt được cọp): The grand prize is huge, participate it, you've got to be it to win it.
(Giải thưởng khủng đấy, tham gia đi, không vào hang cọp sao bắt được cọp.)
- hit a home run (hoàn thành xuất sắc): It was a tough question, but I'm confident that I hit a home run.
(Đó là một câu hỏi khó, nhưng mà tôi tự tin là tôi đã hoàn thành xuất sắc.)